Om oss


Affärsidé & Vision


Affärsidé

GoldX affärsidé är att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, främst ädla.

Vision

GoldX vision är att bli ledande aktör på den svenska marknaden för inköp av råvaror, främst metaller. Bolagets mål har sedan start varit att etablera sig som en säker och ett självklart val där konsumenterna på ett bekvämt sätt kan välja den metod med vilken de vill sälja sitt guld - genom Bolagets hemsidor eller Bolagets fysiska butik i Stockholm.

Nyheter


Uppdateras inom kort

Företagsstruktur


GoldX International AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget regleras av aktiebolagslagen (2005:551) och dess organisationsnummer är 556777-2883. Bestämmelserna i bolagsordningen är ej mer långtgående än aktiebolagslagen vad gäller förändring av aktieägarnas rättigheter.

Marknad


Den svenska marknaden för inköp av ädelmetaller över Internet värderas till cirka 200 MSEK per år. Dessa siffror har utarbetats genom att multiplicera antalet aktörer på marknaden med deras genomsnittliga omsättning. Den butiksbaserade handeln bedöms uppgå till 500 - 1000 MSEK årligen. Vid denna beräkning har Bolaget tagit hänsyn till grossisternas totala omsättning samt butikernas interna omsättning, med intern omsättning menas guld som butikerna köper in för att använda i deras egen produktion. I båda dessa fall är siffrorna en försiktig uppskattning.

Den globala handeln med guld Den globala handeln med guld sker huvudsakligen direkt mellan olika marknadsaktörer via så kallad OTC-handel (over the counter). Handeln sker genom spottransaktioner och olika former av derivat såsom terminer och optioner. Huvudsakliga centra för handeln är London, New York och Zürich. En transaktion på dessa marknader utgörs av minst 1 000 oz guld och de främsta aktörerna är centralbanker och gruvbolag.

Guldpriset
Guld prissätts i amerikanska dollar (USD) per troy ounce (oz t) där ett oz t motsvarar exakt 31,1034768 gram. Guld handlas på en global marknad och skiljer sig från andra ädelmetaller genom sin status som monetär tillgång. Guld har genom tiderna utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter Bretton Woods-systemets fall 1971 som fri prissättning av guld inleddes.

Återvinning
Återvunnet guld är den näst viktigaste utbudsfaktorn efter gruvproduktionen. Återvinning av guldet sker från nytt respektive gammalt ”guldskrot”. ”Nytt guldskrot” erhålls vid all bearbetning av guld och återcirkuleras oftast internt inom det bearbetande företaget. ”Gammalt guldskrot” omfattar produkter som återförs till marknaden, antingen beroende på att de är uttjänta och/eller att höga guldpriser motiverar en försäljning. Exempel på ”gammal guldskrot” är privatägda guldföremål. Under 1990-talet var andelen guldskrot drygt 15 procent av det totala utbudet. År 2009 och de tre första kvartalen 2010 hade denna siffra ökat till drygt 41 procent. I Europa har Italien haft det största utbudet på ”gammal guldskrot”. Anledningen är att Italienarna har en stark tradition av att använda guldsmycken samt en stor inhemsk tillverkning.

Styrelse


Christian Kronegård - VD, Ledamot
Christian Kronegård, född 1988, är verkställande direktör och styrelseledamot i GoldX International AB sedan maj 2016. Christian har en utbildning inom VVS/bygg och har tidigare jobbat administrativt som arbetsledare inom anläggning och transport.


Hans Orre - Ordförande
Hans Orre, född 1966, är styrelseledamot i GoldX International AB sedan december 2014. Hans Orre började i mitten av 80-talet utveckla programvaror för redovisningsbyråer, främst tidredovisnings- och faktureringssystem. Efter avslutad ekonomiutbildning började Orre på Akelius Skatt i Göteborg där han arbetade som utvecklingsansvarig för Akelius Skatt och de nya produkterna Akelius Bokslut samt Akelius Revision (sedermera Norstedts Skatt, Bokslut och Revision).


Robin Vestersten - Ledamot
Robin Vestersten, född 1986, är styrelseledamot i GoldX International AB sedan maj 2016. Robin har studerat ekonomi på Södertörns högskola, samt på programmet byggteknik- och fastighetsförmedling på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och har sedan dess arbetat med handel av begagnade varor med inriktning mot råvaror. Robin bidrar till Bolaget med sin expertis, kunskap och erfarenhet från handel med privatpersoner över Internet.


Stefan Vilhelmsson - Ledamot
Stefan Vilhelmsson, född 1961, är styrelseledamot i GoldX International sedan mars 2016.

Ledande befattningshavare


Christian Kronegård - VD, Ledamot
Christian Kronegård, född 1988, är verkställande direktör och styrelseledamot i GoldX International AB sedan maj 2016. Christian har en utbildning inom VVS/bygg och har tidigare jobbat administrativt som arbetsledare inom anläggning och transport.